A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Донецька селищна територіальна громада
Харківської області Україна

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

                                                                                                           Додаток 1

                                                                                                  до розпорядження сільського  голови

                                                                                                   Донецької селищної ради

                                                                                                  № 109 від 21 грудня 2020р.

 

 

 

ПОРЯДОК

проведення конурсу на заміщення вакантних посад відділів та управлінь Донецької селищної ради.

 

1.Загальні положення

1.1. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад відділів та управлінь  Донецької селищної ради розроблено відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002№ 169.Порядок визначає правові та організаційні засади проведення конкурсу на заміщення вакантних посад осіб місцевого самоврядування в Донецькій селищній раді.

1.2. Відповідно до цього порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад відділів та управлінь Донецької селищної ради, крім випадків, коли Законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

1.3. Конкурс на заміщення вакантних проводиться конкурсною комісією  Донецької селищної ради.

1.4. Конкурс на заміщення вакантних посад в Донецькій селищній раді повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.

1.5. Для проведення конкурсного відбору кандидатів на заміщення

Вакантних посад відділів та управлінь Донецької селищної ради розпорядженням сільського голови утворюється конкурсна комісія у складі голови конкурсної, заступника голови конкурсної комісії, секретаря та членів  комісії ( далі конкурсна комісія)

  1.5.1. У своїй діяльності конкурсна комісія керується Конституцією України,Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування, « Про державну службу», « Про засади запобігання та протидії корупції», постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002року № 169 « Про затвердження Порядку проведення конкурсуна заміщення вакантних посад державних службовців», наказу Головного Управління державної служби Україем від 08.01.11р.№164 «Про затвердження Загального порядку прведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців ,зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.11р.№930/19668 та цим Порядком.

   1.5.2. Очолює конкурсну комісію голова комісії. До складу конкурсної комісії можуть входити депутати селищної ради ,працівники апарату селищної ради,працівники органів влади вищого рівня(за згодою).

    1.5.3. На час відсутності голови конкурсної комісії( відпустка, відрядження, хвороба тощо ) або неможливості ним виконувати свої обов’язки , обов’язки голови конкурсної комісії виконує секретар конкурсної комісії.

    1.5.4.На час відсутності секретаря  конкурсної комісії( відпустка, відрядження, хвороба тощо ) або неможливості ним виконувати свої обов’язки , його обов’язки виконує один із членів конкурсної комісії.

1.6. Конкурсна комісія розпочинає свою діяльність з моменту підписання розпорядження про утворення комісії.

    1.6.1. Зміни щодо складу конкурсної комісії вносяться відповідним розпорядженням селищного голови, або особи яка виконує його повноваження.

    1.6.2. Відповідальність за діяльність та організацію роботи конкурсної комісії несе голова конкурсної комісії.

    1.6.3. Основною формою роботи конкурсної комісії є засідання. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

    1.6.4. Голова конкурсної комісії в межах своїх повноважень

    - скликає засідання конкурсної комісії;

    - головує на засіданнях конкурсної комісії;

    - дає членам конкурсної комісії доручення,обов’язкові для   

      виконання;

1.7. Конкурсна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює:

    - розгляд заяв кандидатів, що надійшли до конкурсної комісії, які бажають взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад відділів та управлінь Донецької селищної ради та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

    - проведення іспиту та відбір  кандидатів на заміщення вакантних посад;

    - прийняття відповідних рішень за результатами складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад ;

   - визначення переможців конкурсу;

   - проведення співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит;

   - складання протоколів конкурсної комісії;

   - подання селищному голові, або особі, яка виконує його повноваження, рішення конкурсної комісії із зазначенням пропозицій щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду, або зарахування до кадрового резерву для прийняття ним відповідного рішення.

1.8. Секретар  конкурсної комісії;

    - забезпечує виконання доручень голови конкурсної комісії;

    - готує матеріали голові конкурсної комісії про кандидатів, що надійшли до конкурсної комісії  про кандидатів що надійшли до конкурсної комісії, які бажають взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад;

     - оформляє протоколи конкурсної комісії ;

               - підписує разом з іншими членами конкурсної комісії                «Відомість про реєстрацію кандидатів для проведення іспиту      та видачу їм аркущів з кутовим штампом для підготовки   відповідей»;

    - підписує разом з іншими членами конкурсної комісії           « Екзаменаційну відомість проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад конкурсною комісією»;

- підписує разом з іншими членами конкурсної комісії протоколи засідань конкурсної комісії.

1.9.Секретар конкурсної комісії надає кандидатами інформацію щодо відповідного професійного спрямування за освітньо- кваліфікаційним рівнем, особливостей умов праці за відповідною посадою та за напрямками роботи.

1.10. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в одному органі місцевого самоврядування, а також просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку ,визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватись без конкурсного відбору.

1.11. Без конкурсного відбору або стажування можуть також прийматися посадові особи місцевого самоврядування :

   - на посади керівників, які згідно із законодавством обираються на виборах;

   - на посади спеціалістів при переміщенні їх в межах одного органу місцевого самоврядування, на рівнозначну або нижчу посаду , з дотриманням вимог законодавства про працю;

    - на посади осіб місцевого самоврядування,які пкребувалм на відповідних посадах в органах місцевого самоврядування,в тому числі тих, що ліквідуються, до новостворених органів місцевого самоврядування;

    - на службу в органах місцевого самоврядування в особливий період;

2. Умови проведення конкурсу.

2.1. Рішення про проведення конкурсу приймається селищним головою, або особою, яка виконує його повноваження, за наявності вакантної посади особи місцевого самоврядування.

2.2. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:

   - визнані в установленному порядку не дієздатними ;

   - мають судимість, що не є суміснорю із заняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;

   - позбавлені права займати відповідні посади в установленному законами порядку на визначений термін;

    - в інших випадках, установлених законами;

 2.3. Особи які подали необхідні документи до конкурсної комісії, для участі у конкурсі, є- кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування( далі кандидати).

 2.4. Конкурс проводиться поетапно :

    - публікація оголошенняпро проведення конкурсу в пресі та/ або на офіційній інтернет сторінці;

    - прийом документів від осіб, які бажають взятии участь, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

    - проведення іспиту та відбір кандидатів.

3. Оголошення про конкурс.

3.1. Голова конкурсної комісії зобов’язаний розмістити оголошення про провеждення конкурсу на заміщення вакантних посад на сайті Донецької селищної ради та/ або поширити його через інші засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку крнкурсу.

3.2. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

- найменування органу місцевого самоврядування із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

- назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається керуючим спрвами;

- основні вимоги до кандидатів визначені згідно з типовими професійно- кваліфікаційними характеристиками посад посадових осіб місцевого самоврядування;

- термін прийняття документів ( протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу). В оголошенні може містится додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

3.3. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України Кабінету міністрів УКраїни здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття рішення про призначення осіб згідно з пунктами 1.10.,1.11. цього Порядку  межах одного органу місцевого самоврядування конкур не оголошується

4.Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі.

4.1 Особи, які бажають взятии участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

   - заяву про участь у конкурсі ( Додаток до Порядку),в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування та проходження служби;

   - заповнену особову картку ( форма П-2ДС) з відповідними додатками ;

   - дві фотокартки розміром 4Х6;

   - копії документів про освіту, підвищення кваліфікації,присвоєння науконго ступеня або вченого звання, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;

    - відомості про майно, доходи, витрати, зобов’язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, наявність у себета близьких осіб корпороативних прав за попередній рік за встановленою формою відповідно до законодавства;

     - копію першої, другої сторінокпаспорта громадянина України, засвідченим керуючим спрвами;

4.2. Особи які працюють у Донецькій селищній раді і бажають взятии участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.

4.3. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації          (характеристики, рекомендації, наукові публікації, копії документів про підвищення кваліфікації,присвоєння наукового ступеня або вченого звання, тощо)

4.4. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

4.5. Керуючий справами перевіряє подані документи на відповідність їх втановленим вимогам чинного законоавства. Щодо прийняття на службу в органах місцеого самоврядування, передбаченими для кандидатів на посаду посадових осіб місцевого самоврядування і передає їх голові конкурсної комісії для розгляду.

5.Розгляд документів, поданих претендентами на посаду, на засідання конкурсної комісії.

5.1 Конкурсна комісія на засіданні розглядає заяи від кандидатів,що надійшли до конкурсної комісії, які бажають взятии участь у конкурсі, на заміщення вакантних поад посадових осіб місцевого самоврядування на відповдність встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування і умовами конкурсу. Результати розгляду документів оформляються протоколом.

5.2. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм відмовляється керуючим справами з відповідним обгрунтуванням. Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних  обставин, він допскається до конкурсу,а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

5.3. Особа яка подала недостовірні відомості,до участі в конкурсі не допускається.

5.4.Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у керуючого справами Донецької селищної ради.

6. Проведення іспиту та відбір кандидатів.

6.1. Іспит кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування проводиться конкурсною комісією з метою об’єктивної оцінки і здібностей кандидатів на посади державних службовців.

6.2. Голова конкурсної комісії визначає проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце його проведення.

6.3. Під час іситуперевіряються знання Конституції України Законів України «Про службу в органам місцевого самоврядування», « Про державну службу»,та «Про засади запобігання та протидії клрупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади.

6.4. Іспит кандидатів на заміщення вакантних посад посадлвих осіб місцевого самоврядування проводитьсявідповідно до « Порядку проведеня іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Донецькій селищній раді.

6.5. Кандидати, які не склали іспит не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

6.6. З кандидатами , які успішно склали іспит, проводиться співбесіда, в ході якої вони відповідають на запитання членів конкурсної комісії.

6.7. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів,результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

6.8. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посаду, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії, можутьбути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву і прийняти на вакантну рівнозначну або нижчу посаду в Донецькій селищній радібез повторного конкурсу. Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву .

6.9. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади посадових осіб місцевого самоврядування, оголошується повторний конкурс.

6.10. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. Результати голосування заносяться до протоколу.

У рішенні комісії, що подається селищному голові, або особі, яка виконує його повноваження, обов’язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи місцевого самоврядування та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

6.11.Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії і подається селищному голові, або особі, яка виконує його повноваження,не пізніше ніж за два дні після голосування. Кожний член конкурсної комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

6.12. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

6.13. Розпорядження про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування та зарахування до кадрового резерву приймає селищний голова, або особа, яка виконує його повноваження, на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

6.14. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене кандидатом протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

6.15. Розпорядження селищного голови, або особи, яка виконує його повноваження, може бути лскаржене у прядку, визначеному законодавством.

6.16. Члени конкурсної комісії беруть участь у її засіданнях без права заміни.

6.17.Секретар конкурсної комісії не приймає участі у голосуванні перевірці та оцінюванні відповідей кожного питання екзаменаційного білета письмової роботи кандидата, що бере участь в конкурсі на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Донецькій селищній раді.

6.18. Обмеження п.6.17. не поширюється на члена комімії, який виконує обов’язки секретаря конкурсної комісії на час його відсутності ( відпустка відрядження, хвороба тощо).

6.19. Підготовка матеріалів для розгляду, а також організаційно- технічне обслуговування конкурсної комісії покладається на керуючого справами Донецької селищної ради.

 

ДОНЕЦЬКИЙ СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА               Анатолій НАЗДРАЧОВ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Додаток 2

                                                                                                               до розпорядження сільського  голови

                                                                                                               Донецької селищної ради

                                                                                                               № 109 від 21 грудня 2020р.

Порядок

проведення іспиту  на заміщення вакантних посад відділів та управлінь Донецької селищної ради.

I. Загальні положення

1.1. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщеня вакантних посад відділів та управлінь в Донецькій селищній раді ( Надалі – Порядок) розроблений у відповідності до Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», « Про службу в органах місцевого самоврядування» , постанови Кабінету Міністрів України № 169 від 15.02.2002р. « Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» із змінами, наказу Головного управління Державної служби України № 164від 08.07.2011року « Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2011р.за № 930/19668 із змінами. 

1.2. Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті селищної ради.

1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією Донецької селищної ради,по відбору кандидатів на заміщення вакантних посад осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті селищної ради.  

1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на  службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб місцевого самоврядування.

     Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється керуючим справами   з відповідним обґрунтуванням.

     Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

     Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

1.5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України "Про державну службу","Про запобігання корупції", а також законодавства  з урахуванням специфіки   функціональних повноважень та кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад у виконавчому комітеті Донецької селищної ради.

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «По місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції» (далі - Перелік) наведений у додатку 2    1.7. Порядок проведення іспиту у виконавчому комітеті селищної ради, перелік питань для перевірки знання законодавства затверджуються розпорядженням Донецького селищного головою, або особи , яка виконує його повноваження . Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

     1.8. Переліки питань в паперовому вигляді оприлюднюються шляхом розміщення  на  місці для інформації у виконавчому комітеті селищної ради та можуть надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

     1.9. Екзаменаційні білети затверджуються головою конкурсної комісії .    До кожного білета включають 5 питань - по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»,"Про запобігання корупції" та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки   функціональних повноважень та кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад у виконавчому комітеті Донецької селищної ради.

     1.10. Питання 1-3 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені в Переліку, питання 4, 5 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки   функціональних повноважень та кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад у виконавчому комітеті Донецької селищної ради.

     1.11. Кількість білетів має бути не менше 15.

     1.12. З урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчого комітету Донецької селищної ради можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів залежно від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

     1.13.  Процедура іспиту складається з трьох етапів:

організаційна підготовка до іспиту;

складання іспиту;

оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

     1.14.  За погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

II. Організаційна підготовка до іспиту

     2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

     2.2. Голова конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

 

     2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Голова конкурсної комісії повинна упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

III. Складання іспиту

     3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

     3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього розділу, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

     3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

     3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

     3.5. Іспит складається державною мовою.

     3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із печаткою селищної ради. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

     Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

     3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.

IV. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

     4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»,"Про запобігання корупції" та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки   функціональних повноважень та кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад у виконавчому комітеті Донецької селищної ради.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України "Про державну службу", "Про запобігання корупції" і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки   функціональних повноважень та кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад у виконавчому комітеті Донецької селищної ради.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

     4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

     4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої затверджуєтьс розпорядженням Донецького селищного голови «Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад відділів та управлінь Донецької селищної ради» . З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис .

     4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі відповідно до вимог чинного законодавства.

     4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

     4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

     4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

ДОНЕЦЬКИЙ СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА                         Анатолій НАЗДРАЧОВ

                                                                          

                               

                                                                                       

 

 

                                                                                                     Додаток 3

                                                                                                               до розпорядження сільського  голови

                                                                                                               Донецької селищної ради

                                                                                                               № 109 від 21 грудня 2020р.


                                                                                                                            

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
 на перевірку знання Конституції України,
 Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» інших нормативно-правовиї документів ,що регламентують роботу відділів та управлінь Донецької селищної ради  

                                  

І. Питання на перевірку знання Конституції України

 

1.  Основні розділи Конституції України.
 2.  Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
 3.  Форма правління в Україні (стаття 5).
 4.  Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
 5.  Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
 6.  Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
 7.  Найважливіші функції держави (стаття 17).
 8.  Державні символи України (стаття 20).
 9.  Конституційне право на працю (стаття 43) та освіту (стаття 53) .
 10.  Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
 11.  Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).
 12.  Обов'язки громадянина України (статті 65-68).
 13.  Право громадянина України на вибори (стаття 70).
 14.  Державний бюджет України (стаття 96).
 15.  Порядок обрання Президента України (стаття 103).

 

II.  Питання на перевірку знання Закону України

"Про місцеве самоврядування в Україні"

 

1.  Поняття, основні принципи місцевого самоврядування за Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (статті 2, 4, 5).
 2.  Реалізація громадянами України права на участь у місцевому самоврядуванні (статті 3, 7, 8, 9,13).
 3.  Система місцевого самоврядування (статті 5, 6, 10, 11, 12, 14).
 4.  Форми добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування
 (стаття 15).
 5.  Організаційно - правова, матеріальна і фінансова основи місцевого
 самоврядування (статті 16, 60).
 6.  Законодавство України про місцеве самоврядування та державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).
 7.  Повноваження сільських, селищних рад (статті 25, 26).
 8.  Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціально - економічного і культурного розвитку, планування та обліку (стаття 27).
 9.  Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад в галузі бюджету, фінансів і цін (стаття 28).
 10.  Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад щодо управління комунальною власністю та в галузі житлово-комунального господарства, побутового торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку (статті 29, 30).
 11.  Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі будівництва (стаття 31).
 12.  Повноваження виконавчих органів у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту (стаття 32).
 13.  Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (стаття 33).
 14.  Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціального захисту населення (стаття 34).
 15.  Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі зовнішньоекономічної діяльності, оборонної роботи щодо вирішення питань адміністративно - територіального устрою (статті 35, 36, 37).
  

ІІI.  Питання на перевірку знання Закону України

„Про службу в органах місцевого самоврядування"

1.  Поняття служби та посади в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування за Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування" (статті 1, 2, 3).
 2.  Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
 3.  Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
 4.  Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).
 5.  Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
 6.  Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
 7.  Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
 8.  Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
 9.  Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12).
 10.  Класифікація посад посадових осіб в органах місцевого самоврядування (стаття 14).
 11. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого
самоврядування   ( стаття 21).
 12.  Ранги посадових осіб місцевого самоврядування ( стаття 15). 
 13. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).
 14. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).
 15.  Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

 

IV.  Питання на перевірку знання Закону України

"Про запобігання корупції"

 

1.  Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
 2.  Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).
 3.  Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).
 4.  Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).
 5.  Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).
 6.  Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).
 7.  Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).
 8.  Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
 9.  Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
 10.  Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
 11.  Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
 12.  Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
 13.  Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).
 14.  Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 51).
 15.  Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

 

                                                                                                Додаток 4

                                                                                                               до розпорядження сільського  голови

                                                                                                               Донецької селищної ради

                                                                                                               №   від 21 грудня 2020р.


 

ЗРАЗОК
 форми екзаменаційного білета
 Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської області
 (найменування органу місцевого самоврядування)

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Голова конкурсної комісії _________________________
 (підпис) (прізвище, ініціали)
 "__" __________ 20__ року

Екзаменаційний білет № _____

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в апараті управління сільської ради
 1.  Питання на перевірку знання Конституції України.
 2.  Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

  1. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
     4.  Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції».
     5.  Питання на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади.

 

 

ДОНЕЦЬКИЙ СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА                    Анатолій НАЗДРАЧОВ

 

                                                            Зразок заяви кандидата про участь у конкурсі

                                                                                                                 Конкурсній комісії   

                                                                                                                Донецької селищної ради

                                                                                                                 ________________________________

                                                                                                                  прізвище, ім’я, по батькові кандидата

                                                                                                              ___________________________________

,                                                                                                             дата народження кандидата який(а)

                                                                                                               проживає за адресою:                                           

                                                                                                                _________________________________

                                                                                                                телефони: дом.:___________________             

                                                                                                                 роб., моб.: _______________________

З А Я В А*

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади_____________________________________________________________ _________________________________________________________________ повна назва посади Ознайомлений (а) із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування

 До заяви додаю наступні документи:

1. Заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками.

2. Дві фотокартки розміром 4 х 6 см.

3. Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня

. 4. Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

5. Копію документа, який посвідчує особу.

 6. Копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Дата ________________ __                                                                   ________________підпис

(Заява заповнюється власноручно )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь