Положення про постійні комісії Донецької селищної ради VІІІ скликання у новій редакції

 Фото без опису

 

 

   

УКРАЇНА

        ДОНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

                     ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                       

ХХХ         СЕСІЯ             VІІІ   СКЛИКАННЯ

  Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я  

Від 12 серпня 2022 року                                                                                                                                 1528  -VІІІ

Про  затвердження Положення про постійні комісії Донецької селищної ради

VІІІ скликання  у новій редакції

            З метою вивчення,  попереднього розгляду і підготовки питань,  які належать до повноважень Донецької селищної ради,  здійснення контролю за виконанням рішень Донецької селищної ради та її виконавчого комітету в умовах запровадження надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, спричинених введенням воєнного стану, спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення та введення такого стану відповідного до законодавства на всій території України або окремих територіях, у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні; на підставі Розпорядження Донецького селищного голови від 25 липня 2022 року  № 97/02-08 «Про затвердження тимчасового порядку проведення дистанційних засідань Донецької селищної ради», керуючись Законом України «Про правовий режим воєнного стану»,   Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Постановою Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 р.  N 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами і доповненнями), згідно постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 р № 742 «Про внесення змін до Положення про Державну регуляторну службу України», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Донецька селищна рада  В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни до Положення  про постійні комісії Донецької селищної ради, затвердженого рішенням № 5-VІІІ від 17.12.2020 року І сесії VІІІ скликання з урахуванням змін та доповнень, затвердженних рішеннями селищної ради :

- від 28.01.2021  року  № 173-VІІІ (VІ сесії VІІІ скликання),

- від 09.11.2021 року  №  938-VІІІ (ХХІІ сесія VІІІ скликання),

1.1 Додати Розділ VІІ «Проведення дистанційних засідань постійних комісій Донецької селищної ради», відповідно до Тимчасового порядку проведення дистанційних засідань Донецької селищної ради, затвердженого Розпорядженням Донецького селищного голови від 25 липня 2022 року  № 97/02-08 

1.2 Змінити нумерацію Розділу «Прийняття та внесення змін до Положення, відповідальність за його порушення» з  VІІ на  VІІІ, та відповідно, статей зазначено розділу : з 49 на  53, з 50 на 54, з 51 на 55, з 52 на 56.

2. Затвердити Положення про постійні комісії Донецької селищної ради VІІІ скликання  у новій редакції (Додаток 1 ).

3. Оприлюднити  рішення на офіційному веб – сайті Донецької селищної ради в мережі Інтернет https://donetska-gromada.gov.ua/.

4.  Рішення набирає чинності з дня оприлюднення на офіційному сайті Донецької селищної ради в мережі Інтернет https://donetska-gromada.gov.ua/

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності,  правопорядку,  регламенту,  депутатської діяльності,  етики та зв`язків з територіальними громадами (голова комісії — депутат Сергій ЄРШОВ).

Донецький селищний голова     Анатолій НАЗДРАЧОВ

Додаток1

до рішення Донецької селищної ради

VІІІ скликання від 17.12.2020 р № 5-VІІІ

у редакції рішень:

від 09.11.2021 р № 938-VІІІ

від 12.08.2022 р № 1528-VІІІ

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про постійні комісії Донецької селищної ради VІІІ скликання

у новій редакції

 

Стаття 1. Постійні комісії є органами селищної ради,  що обираються з числа її депутатів для вивчення,  попереднього розгляду і підготовки питань,  які належать до її відання,  здійснення контролю за виконання рішень ради в межах повноважень,  визначених Конституцією України,  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад».

 

Стаття 2. Положення про постійні комісії селищної ради – це нормативно-правовий документ,  розроблений відповідно до ст. 47  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  та ст. 9  Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»,  який регулює функціональну спрямованість,  порядок роботи комісій,  проведення їх засідань,  повноважень голів,  заступників,  секретарів,  членів постійних комісій,  а також діяльність постійних комісій,  яка випливає з їх повноважень,  встановлених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про статус депутатів місцевих рад»,  Регламент роботи селищної ради  та цим Положенням.

 

Стаття 3. Селищна рада може утворювати такі постійні комісії:

 

- постійна комісія з питань законності,  правопорядку,  регламенту,  депутатської діяльності,  етики та зв`язків з територіальними громадами;

- постійна комісія з питань планування фінансів,  бюджету,  соціально-економічного розвитку,  інвестицій та міжнародного співробітництва; 

- постійна комісія з питань земельних відносин,  природокористування,  планування території,  будівництва та архітектури;

- постійна комісія з питань комунальної власності,  житлово-комунального господарства,  енергозбереження,  транспорту та благоустрою територій;

- постійна комісія з охорони здоров'я,  освіти,  культури,  молоді,  спорту,  соціального захисту населення та праці.

 

Стаття 4.

1. постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії не пізніше,  ніж на другій сесії ради. Кожна постійна комісія обирає з числа своїх членів  заступника голови  і секретаря комісії.

Протягом строку своїх повноважень селищна рада може обирати нові постійні комісії і вносити до їх складу.

До складу постійних комісій не може входити селищний голова та секретар селищної ради.

2. постійні комісії обираються радою з числа її депутатів за пропозицією:

- селищного голови;

- депутатів ради.

 3.  Голови постійних комісій обираються радою з числа  її депутатів за пропозицією:

- селищного голови;

- депутатів ради.

4. постійна комісія на своєму організаційному засіданні більшістю голосів від загального складу комісії обирає заступника голови (заступників) та секретаря за пропозицією голови постійної комісії або інших членів постійної комісії. 

5. Депутат ради має право бути членом тільки однієї постійної комісії.

6. постійна комісія для вивчення питань,  розроблення проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії та робочі групи із залученням представників громадськості,  вчених і спеціалістів.

 

Стаття 5. Діяльність постійних комісій будується на принципах:

  • законності;

  • гласності;

  • плановості;

  • колективності;

  • вільного обговорення питань та прийняття рекомендацій,  висновків.

 

РОЗДІЛ  ІІ. ФУНКЦІЇ  ТА  ПИТАННЯ  ВІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

Стаття 6. Основними функціями постійних комісій є:

   -      попередній розгляд проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку місцевого бюджету,  звітів про виконання програм і бюджету;

   -  вивчення і підготовка питань про стан та розвиток відповідних галузей господарства і  соціально -культурного будівництва,  інших питань,  які вносять на розгляд ради,  підготов   ка проектів рішень з цих питань;

  -  здійснення контролю за виконанням рішень ради.

 

Стаття 7.

Постійна комісія з питань планування фінансів,  бюджету,  соціально-економічного розвитку,  інвестицій та міжнародного співробітництва

1. Готує висновки та рекомендації,  пов’язані із здійсненням контролю за виконанням рішень ради,  виконавчого комітету ради в частині реалізації повноважень,  зазначених у статтях 27,  28,  35 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

2. Готує висновки та рекомендації з питань:

- попереднього розгляду проекту бюджету громади Донецької  селищної ради,  внесенням змін до нього,  виконанням плану заходів щодо наповнення та забезпечення виконання бюджету громади та обговорення звіту про його виконання відповідного року;

- встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах,  визначених законом;

- затвердження відповідно до закону ставок земельного податку,  розмірів плати за користування природними ресурсами,  що є у власності громади;

- залучення інвестицій до селищної ради,  контролю за виконанням інвестиційних зобов’язань,  а також технічної допомоги;

-  надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

- здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету;

- утворення цільових фондів,  затвердженням положень про ці фонди;

- контролю за використанням цільового та резервного фондів ради,  відповідно до чинного законодавства;

-  розробки програм,  пов’язаних із здійсненням інвестиційної діяльності;

- отримання позик,  а також з питань передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;

- контролю за виконанням рішень ради з питань бюджету та фінансів;

- з інших питань,  які відносяться до компетенції постійної комісії.

 3. Вивчає і вносить на розгляд ради рекомендації щодо соціально-економічних і цільових галузевих програм,  що стосуються економічної політики,  бюджету та фінансів.

 4. Бере участь у проведенні експертизи програм з питань економічного,  соціального та стратегічного розвитку громади.

 5. Здійснює контроль за виконанням програм соціально-економічного розвитку та заслуховує на своїх засіданнях інформацію щодо їхньої реалізації.

 6. Попередньо розглядає,  готує рекомендації та висновки стосовно рішень ради,  які пов’язані зі створенням,  ліквідацією,  реорганізацією та перепрофілюванням підприємств,  установ та організацій комунальної власності територіальної громади.

 7. Бере участь у розробленні програм,  пов’язаних із здійсненням інвестиційної діяльності. Надає рекомендації щодо створення підприємств з вітчизняними та іноземними інвестиціями.

 8. Здійснює контроль за ходом виконання програм,  затверджених радою,  що стосуються економічної і інвестиційної політики,  планування,  бюджету,  фінансів та соціально-економічного розвитку.

 9. Вивчає та розглядає питання щодо зовнішньоекономічної діяльності.

 10. Здійснює контроль за діяльністю виконавчих органів ради з питань,  які належать до компетенції постійних комісій.

 11. Розробляє пропозиції щодо розвитку базових галузей господарського комплексу громади,  заслуховує звіти керівників відповідних виконавчих органів селищної ради та готує висновки і рекомендації.

 12. Бере участь у розробці та проведенні аналізу стратегічних планів та програм з розвитку громади.

 13. Розглядає питання про приватизацію підприємств,  які можуть вплинути на соціально-економічний стан громади.

 

Стаття 8.

Постійна комісія з питань законності,  правопорядку,  регламенту,  депутатської діяльності,  етики та зв`язків з територіальними громадами

Готує висновки з питань гарантії депутатської діяльності,  дає офіційне тлумачення правил депутатської етики.

2 Заслуховує депутата селищної ради,  який порушує Регламент,  принизив честь,  гідність інших депутатів,  оприлюднив дані стосовно таємниць особистого життя депутата,  що оберігаються законом,  без поважних причин не бере участі у роботі сесій селищної ради,  постійної комісії,  до складу якої він входить.

Бере участь у розробці та здійсненні заходів по забезпеченню законності та захисту прав громадян.

4 Розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням,  а також здійснює контроль за їх проведенням.

Перевіряє стан справ щодо розгляду пропозицій,  заяв і скарг громадян та займається організацією їх прийому,  бере участь у роботі по роз'ясненню населенню чинного законодавства.

6. Здійснює повноваження у реалізації державної регуляторної політики  селищної ради.

 

Стаття 9.

Постійна комісія з питань земельних відносин,  природокористування,  планування території,  будівництва та архітектури

Готує і вносить на розгляд ради проекти рішень та інші пропозиції з питань земельних ресурсів та соціального розвитку селища.

Бере участь у підготовці проектів рішень селищної ради щодо розгляду питань з екології,  благоустрою, житлово-комунального господарства,  приватизації,  власності,  промисловості,  транспорту та зв'язку,  просторового планування,  раціонального використання природних ресурсів.

3 Здійснює контроль та перевірку виконання рішень ради щодо використання природних ресурсів,  інших питань,  що стосуються функціональної спрямованості комісії.

4 Веде контрольну діяльність за додержанням підприємствами,  установами і організаціями,  розташованими на території  селищної ради,  лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин у довкілля  та лімітів розміщення відходів і готує з цього приводу висновки і рекомендації.

Готує висновки та рекомендації з питань земельних відноси,  планування території, будівництва,  архітектури,  охорони пам’яток,  історичного середовища та благоустрою.

 

Стаття 10.

Постійна комісія з питань комунальної власності,  житлово-комунального господарства,  енергозбереження,  транспорту та благоустрою територій

 

1  Готує проекти рішень ради, висновки та рекомендації з питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, енергозбереження,  транспорту та благоустрою територій;

2  Контролює виконання програми соціально-економічного розвитку та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради;

3  З метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, енергозбереження,  транспорту та благоустрою територій;

4  Розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з питань житлової політики, комунального господарства, енергозбереження,  транспорту та благоустрою територій;

5  Перед винесенням їх розгляд ради погоджує проекти рішень ради з питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, енергозбереження,  транспорту та благоустрою територій;

6 Перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території ради з питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, енергозбереження,  транспорту та благоустрою територій, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;

7  Попередньо розглядає та узгоджує відповідні розділи і показники проектів планів соціально-економічного розвитку та бюджету з питань у сфері комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, енергозбереження,  транспорту та благоустрою територій, звітів про їх виконання, виносить по них висновки, пропозиції та рекомендації;

8  Погоджує тарифи на послуги в житлово-комунальній сфері, виносить відповідні висновки та рекомендації;

9  Погоджує виділення та продаж земельних ділянок під будівництво соціального житла та інших об’єктів, які використовують газ, електроенергію, тепло, воду, інженерні мережі;

10 Контролює стан експлуатації та утримання об’єктів житлово-комунального господарства незалежно від їх форм власності;

11 Контролює процес приватизації комунального майна, дотримання законодавства з питань приватизації та проводить аналіз її наслідків надаючи раді раз на рік детальний звіт про хід приватизації;

12 Попередньо розглядає і подає погодження про передачу в оренду цілісних майнових комплексів і нежитлових приміщень;

13  Розглядає і погоджує експертні оцінки при приватизації об′єктів комунальної власності;

14 Вносить пропозиції та рекомендації по наданню пільг в орендній платі, щоквартально проводить аналіз доцільності і ефективності від зданих в оренду приміщень.

 

Стаття 11.

Постійна комісія з охорони здоров'я,  освіти,  культури,  молоді,  спорту,  соціального захисту населення та праці

1 Проводить роботу по контролю за здійсненням передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових та матеріально-побутових умов інвалідів,  ветеранів війни та праці,  реабілітованих жертв політичних репресій,  військовослужбовців,  сімей,  які втратили годувальника,  громадян похилого віку,  дітей що залишилися без піклування батьків,  на підставі чого готує висновки і рекомендації .

Бере участь у підготовці питань соціального захисту населення,  культури,  освіти,  медицини та спорту,   побутового обслуговування населення,  молодіжної політики та духовності.

3 Бере участь у розробці селищних соціальних програм зайнятості,  соціальної захищеності різних груп населення від безробіття і готує з цього приводу висновки і рекомендації.

 

Стаття 12Питання,  що належать до відання  кількох постійних комісій,  можуть за ініціативою комісії,  а також за дорученням селищного голови,  розглядатись постійними комісіями спільно. Спільні засідання ведуть голови цих постійних комісій за погодженням між собою.

 

Стаття 13Комісії не розглядають питання,  які відносяться до компетенції виборчих комісій,  суду чи прокуратури,  а також анонімні листи і звернення. У випадках отримання комісією листів та звернень,  розгляд яких не входить до компетенції комісії,  комісія передає їх на розгляд відповідних органів.

 

РОЗДІЛ   ІІІ.    ПРАВА   І  ОБОВ'ЯЗКИ  ПОСТІЙНИХ   КОМІСІЙ  СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

Стаття 14Постійним комісіям  належить право вносити на розгляд селищної ради та її виконавчого комітету питання,  що відносяться до відання комісії.

 

Стаття 15Постійні комісії селищної ради можуть виступати на пленарних засіданнях селищної ради з доповідями і співдоповідями з  питань,  що належать до їх відання.

 

Стаття 16Постійні комісії селищної ради з питань,  які належать до їх відання,  та в порядку,  визначеному законом,  мають право отримувати від керівників органів,  підприємств,  установ,  організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали та документи. Державні,  громадські  органи та службові особи зобов'язані подавати постійним комісіям такі матеріали та документи.

 

Стаття 17Рекомендації постійних комісій селищної ради надсилаються відповідним державним і громадським органам і підлягають обов'язковому розгляду останніми. Про результати розгляду або вжиті заходи комісії повинні бути повідомлені в строки,  встановлені законом.

 

Стаття 18Постійні комісії селищної ради мають право залучати до участі у своїй роботі депутатів селищної ради,  які не входять до складу комісії,  представників державних і громадських органів та організацій.

 

Стаття 19Члени постійних комісій селищної ради зобов'язані брати участь у діяльності комісій,  сприяти втіленню їх рішень,  виконувати доручення. Члени постійної комісії,  пропозиції яких не дістали підтримки,  можуть внести їх у письмовій або усній формі при обговоренні даного питання у сільській раді.

 

Стаття 20Члени постійних комісій селищної ради за дорученням комісії та зі своєї ініціативи вивчають на місцях питання,  що належать до відання комісії,  узагальнюють пропозиції державних,  громадських органів і організацій,  а також громадян,  передають свої висновки і пропозиції в комісію.

Стаття 21Члени постійних комісій селищної ради на час засідань,  а також для виконання доручень комісії,  звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат,  пов'язаних з депутатською діяльністю.

 

РОЗДІЛ ІV. ПОРЯДОК  РОБОТИ  ПОСТІЙНИХ  КОМІСІЙ  СЕЛИЩНОЇ   РАДИ

 

Стаття 22Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання комісій скликаються в міру необхідності,  але не рідше одного разу на квартал і є правомочними,  якщо в них бере участь не менше половини від загального складу комісії. Засідання комісії проводяться відповідно до плану роботи селищної ради. Порядок денний засідання комісії розробляється головою.

 

Стаття 23За результатами вивчення і розгляду питань на засіданнях комісій більшістю голосів від загального складу комісій шляхом відкритого або поіменного голосування приймаються:

рішення – з питань,  що стосуються організації роботи постійних комісій;

рекомендації – відносно розгляду комісіями питань,  внесених на їх розгляд,  а також відносно контрольної діяльності постійних комісій;

висновки – про проекти рішень селищної ради,  внесені на її розгляд,  а також відносно кандидатур,  які пропонуються для обрання селищною радою.

 

Стаття 24Засідання постійної комісії відповідно до затвердженого плану роботи або за дорученням селищної ради,  селищного голови,  чи за власною ініціативою скликає голова постійної комісії.

 

Стаття 25Голова постійної комісії зобов'язаний скликати засідання комісії,  якщо на цьому наполягає не менше однієї третини членів комісії. У випадку,  якщо голова постійної комісії за вимогою її членів,  не скликає засідання,  вони можуть зібратися самостійно і при наявності кворуму обрати головуючого для ведення засідання.

 

Стаття 26У разі неможливості прибуття на засідання,  член комісії повідомляє про це голову постійної комісії.

 

Стаття 27 При проведенні спільних засідань кількох постійних комісій,  рішення приймається простою більшістю голосів від загального складу ради.

 

Стаття 28У засіданнях комісії селищної ради можуть брати участь з правом дорадчого голосу депутати селищної ради,  які не входять до складу даної комісії.

 

Стаття 29На засідання постійних комісій селищної ради можуть запрошуватись працівники виконавчого апарату селищної ради,  інші посадові особи,  які беруть участь у роботі комісії з правом дорадчого голосу.

 

Стаття 30постійні комісії селищної ради для підготовки питань,  які ними розглядатимуться,  можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи зі свого складу із залученням представників громадськості,  вчених та фахівців.

Стаття  31.

1. Голова постійної комісії організовує роботу постійної комісії.

 2. Голова постійної комісії:

1) вносить пропозиції щодо розподілу обов’язків між заступником голови та секретарем постійної комісії;

2) забезпечує складання плану роботи постійної комісії;

3) головує на засіданнях постійної комісії;

4) організовує повідомлення членів комісії про проведення засідання постійної комісії та його порядок денний;

5) запрошує в разі необхідності фахівців для участі в роботі постійної комісії та робочих груп;

6) організовує виконання рекомендацій та висновків постійної комісії та інформує членів комісії про хід їх виконання;

7) організовує підготовку звіту про роботу постійної комісії;

8) організовує взаємодію роботи постійної комісії з апаратом ради;

9) дає доручення з організаційних питань заступнику голови та секретарю постійної комісії;

10) інформує членів постійної комісії про офіційні документи,  листи,  що надійшли до комісії,  а також робить інші повідомлення,  які стосуються діяльності комісії;

11) інформує щомісячно відповідні фракції (партії) ради про відсутність їх членів на засіданнях постійної комісії без поважних причин;

12) про роботу комісії голова не рідше одного разу на рік звітує перед радою та два рази на рік подає письмову інформацію селищному голові про підсумки роботи комісії.

 

Стаття 32.

1. Розподіл обов’язків між заступником голови та секретарем постійної комісії затверджується на засіданні постійної комісії за пропозицією голови комісії.

2. У разі відсутності голови постійної комісії з поважних причин,  а також в період,  коли посада голови постійної комісії є вакантною,  обов’язки голови постійної комісії виконує відповідно його заступник або секретар.


 Стаття 33Заступник голови постійної комісії:

1) виконує обов'язки голови постійної комісії в разі його відсутності;

2) виконує доручення голови постійної комісії,  окремі його функції, а також завдання з організації роботи постійної комісії;

3) підписує протоколи засідань постійної комісії,  висновки і рекомендації в разі  відсутності голови постійної комісії.

 

Стаття 34Секретар постійної комісії:

1) бере участь у складанні проекту плану роботи комісії;

2) веде протоколи засідань;

3) організовує підготовку засідань та інших заходів,  що проводяться комісією,  явку учасників,  запрошених осіб,  членів комісії та надання їм необхідних матеріалів;

4) веде облік засідань комісії та присутніх на засіданнях;

5) контролює виконання рекомендацій і висновків комісій;

6) контролює виконання планів роботи комісії;

7) бере участь у підготовці письмових звітів про роботу комісії.

 

Стаття 35.

1. Члени постійних комісій мають рівні права та обов’язки.

2. Члени постійних комісій мають право:

1) вносити пропозиції про розгляд на засіданнях комісій будь-якого питання,  що належить до їхнього відання,  а також брати участь в обговоренні висновків,  рекомендацій,  у прийнятті їх чи ухваленні. Пропозиція члена комісії на його вимогу повинна бути проголосована на засіданні комісії;

2) викладати у письмовій формі свою окрему думку як додаток до рекомендації чи висновку комісії;

3) брати участь у підготовці проектів рішень ради.

 3. Члени постійних комісій зобов’язані:

- брати участь у роботі комісій;

- бути присутніми на засіданнях комісій,  до складу яких вони входять;

- дотримуватися порядку на засіданнях комісій;

- виконувати доручення,  передбачені рекомендаціями комісій.

 

Стаття 36.

Врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів:

1. У разі виникнення у голови,  заступника,  секретаря або члена постійної комісії реального чи потенційного конфлікту інтересів,  відповідна особа зобов’язана письмово повідомити про це постійну комісію та раду в порядку,  передбаченому Законами України «Про запобігання корупції» та «Про місцеве самоврядування в Україні»,  не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів; вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів в порядку та у строки,  встановлені чинним законодавством. Відповідна інформація про конфлікт інтересів обов’язково заноситься до протоколу засідання постійної комісії. Письмова заява голови,  заступника,  секретаря або члена постійної комісії щодо реального чи потенційного конфлікту інтересів приєднується до протоколу засідання відповідної постійної комісії.

2. Про конфлікт інтересів також може заявити будь-який інший член постійної комісії або учасник засідання,  якого безпосередньо стосується питання,  що розглядається.

 

Стаття 37.

1. Формами роботи постійних комісій є засідання.

2. Засідання постійних комісій є відкритими.

3. Засідання постійних комісій можуть проводитися спільно з іншими комісіями.

4. Постійні комісії можуть організовувати заходи,  проведення яких не суперечить чинному законодавству України, письмово звернувшись до апарату селищної ради.

 

Стаття 38.

1. Засідання постійних комісій скликаються по мірі необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь не менше, як половина від загального складу комісії.

2. У засіданнях комісії мають право брати участь:

- селищний голова;  

- депутати, які не входять до складу даної комісії,  з правом дорадчого голосу, та їх помічники.

3. До роботи в постійних комісіях можуть залучатись провідні фахівці, експерти з відповідних питань, на засідання можуть запрошуватись керівники органів державної влади,  виконавчих органів селищної ради,  підприємств,  установ і організацій,  об’єднань громадян,  представники засобів масової інформації  та мешканці територіальної громади.

4. У випадку неможливості прибути на засідання комісії, член комісії повідомляє про це голову постійної комісії.

5. Засідання постійної комісії проводяться відповідно до затвердженого плану роботи,  затвердженого радою,  за дорученням ради або власної ініціативи скликаються головою постійної комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

6. Засідання постійної комісії проводяться відкрито і гласно.

7. У разі порушення особами,  присутніми на засіданні,  порядку проведення засідання чи перешкоджання проведенню засідання постійної комісії за рішенням постійної комісії такі особи можуть бути видалені з приміщення,  де проводиться засідання постійної комісії.

8. На засіданнях постійних комісій проводиться попередній розгляд питань,  які виносяться на сесію ради.

9Постійні комісії повинні повідомляти апарат ради про дату,  місце проведення засідання і перелік питань,  що виносяться для обговорення,  не пізніше ніж за тиждень до його початку для здійснення організаційних заходів з підготовки проведення засідання. Якщо постійна комісія проводить засідання щотижня,  то перелік питань,  які вносяться на обговорення,  надаються апарату ради не пізніше ніж за 2 дні.

10. Голосування на засіданні постійної комісії здійснюється членами цієї комісії особисто і відкрито. Підрахунок результатів під час відкритого голосування здійснюється секретарем

комісії,  а в разі його відсутності – визначеним головуючим на засіданні членом комісії. Результати голосування заносяться до протоколу засідання комісії із зазначенням кількості голосів “за”,  “проти”,  “утримались”.

11. За результатами розгляду питань на засіданнях комісії більшістю голосів присутніх складається протокол.

12. Технічну підтримку в організації роботи постійних комісій, проведення аудіо/відеозапису засідань здійснює апарат ради.

 

Стаття 39.

 1. Члени постійних комісій зобов’язані особисто брати участь у засіданні комісій.

 2. Члени постійних комісій зобов’язані завчасно повідомити про неможливість бути присутніми на засіданні комісії голову комісії або секретаря ради.

 

Стаття 40.

1. Постійні комісії мають право запрошувати на своє засідання керівників органів державної влади,  виконавчих органів ради,  підприємств,  установ,  організацій,  об’єднань громадян,  які знаходяться на території громади,  для отримання від них інформації необхідної для розгляду питань порядку денного.

2. Постійні комісії мають право вносити на розгляд ради пропозиції про присутність осіб,  зазначених у частині першій цієї статті,  на засіданнях  ради під час розгляду питань,  віднесених до функціональної спрямованості постійної комісії.

3. Для розгляду на засіданнях комісій питань,  віднесених до їх функціональної спрямованості,  можуть бути запрошені автори та ініціатори внесених проектів рішень,  консультанти і експерти,  фахівці-практики та інші особи. 

4. Постійні комісії зобов’язані не пізніш як за три дні до дня проведення засідання повідомити керівників органів державної влади,  виконавчих органів селищної ради,  підприємств,  установ і організацій,  об’єднань громадян,  присутність представників яких на засіданні визнана за необхідне,  а також авторів проектів рішень про час і місце засідання та перелік питань,  що розглядатимуться на ній.

 5. У повідомленнях особам,  запрошеним на засідання постійних комісій,  зазначається,  з яких питань вони запрошуються.

 

Стаття 41.

 1. Спільні засідання постійних комісій скликаються за ініціативою відповідних комісій або за дорученням ради,  селищного голови,  секретаря ради.

 2. Спільні засідання постійних комісій веде один із голів цих комісій за взаємною згодою. За дорученням ради або селищного голови спільні засідання комісій можуть вести відповідно селищний голова або секретар ради.

3. Голосування з обговорюваних на спільному засіданні постійних комісій питань проводяться окремо кожною комісією. Протоколи на спільному засіданні постійних комісій також складаються окремо кожною комісією.

 

РОЗДІЛ V.  ДІЛОВОДСТВО  ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

Стаття 42. Документи і матеріали постійної комісії групуються за такими напрямками:

1. Список членів постійної комісії в розгорнутій формі.

2. Протоколи засідань комісії,  висновки та рекомендації комісії.

3. План роботи селищної ради,  план роботи постійної комісії.

4. Довідки,  акти,  інформації та інші матеріали,  листування постійних комісій.

5. Рішення селищної ради,  що стосується комісії.

 

Стаття 43.

1.На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол засідання.

2.У протоколі засідання постійної комісії зазначаються:

-номер протоколу,  дата,  час і місце проведення засідання;

- прізвище головуючого на засіданні,  список членів комісії,  присутніх на засіданні та відсутніх членів комісії із зазначенням причин їхньої відсутності,  список запрошених осіб із зазначенням їхньої участі в засіданні;

-  порядок денний засідання;

-  розглянуті питання порядку денного,  список членів постійної комісії,  а також запрошених осіб,  які виступили на засіданні;

назви документів,  розглянутих на засіданні постійної комісії або поширених серед членів постійної комісії;

результати голосування з питань порядку денного;

прийняті висновки,  ухвалені рекомендації.

 3. До протоколу додаються матеріали,  що розглядалися під час заслуховування кожного питання,  і викладена в письмовій формі окрема думка членів постійної комісії,  які голосували “проти” або утрималися від голосування,  якщо вона була надана в письмовій формі членом комісії.

 4. Протокол засідання комісії є офіційним документом,  який підтверджує процес обговорення й прийняття рекомендацій або висновків комісії.

 5. Протокол засідання комісії готується секретарем комісії і підписується головою та секретарем,  а у випадку відсутності голови – заступником.

 6. Протоколи та перелік документів,  на підставі  яких проводився розгляд питань на засіданнях постійної комісії зберігаються протягом скликання в справах комісії,  після цього апаратом ради здаються до архіву для постійного зберігання.

 

Стаття 44.

1. Постійні комісії подають на розгляд ради,  підприємствам,  установам,  організаціям,  посадовим особам свої висновки та рекомендації.

 2. У висновках постійної комісії повинна бути обов’язково зазначена назва постійної комісії,  питання або доручення,  з якого подано висновки,  дата проведення  засідання,  обґрунтування висновків,  загальна характеристика проблеми,  фінансово-економічне обґрунтування,  у разі,  якщо реалізація висновку вимагає матеріальних витрат,  аналізу пропозицій.

 3. Висновки та рекомендації приймаються більшістю голосів від загального складу постійної комісії та доводяться до відома ради або органів,  зазначених у висновку,  не пізніше ніж за 3 дні до їхнього прийняття.

4. Рекомендації постійних комісій повинні містити такі реквізити: назву постійної комісії,  питання або проблему,  з якої прийнято рекомендацію,  органи чи посадові особи,  яким вона адресована,  аналіз пропозиції,  терміни розгляду рекомендації.

5. За результатами розгляду у висновках та рекомендаціях постійних комісій зазначається питання,  з якого вони прийняті,  дата розгляду і номер протоколу засідання.

6. Висновки та рекомендації постійних комісій складаються із описової,  мотивувальної та резолютивної частин.

7. У описовій частині висновків,  рекомендацій зазначається:

 - за чиїм дорученням або ініціативою було розглянуто питання;

8. У мотивувальній частині висновків,  рекомендацій зазначається:

- обґрунтування і мотиви прийнятого висновку,  рекомендації.

9. Резолютивна частина висновків,  рекомендацій має містити:

1) за результатами розгляду проектів рішень – позицію постійних комісій щодо включення до порядку денного пленарного засідання та щодо подальшого прийняття рішення радою стосовно проекту рішення;

2) за результатами розгляду питання стосовно осіб,  обрання,  призначення,  надання згоди на призначення чи звільнення з посад яких здійснюється радою,  – позицію постійної комісії по кожній кандидатурі на цю посаду.

10. У рекомендаціях постійних комісій щодо контролю за діяльністю виконавчих органів  ради,  підприємств,  установ,  організацій,  які знаходяться на території громади,  їх посадових і службових осіб,  зазначаються:

1) положення нормативно - правових актів,  які були порушені або неналежно виконані відповідними  органами чи посадовими особами із зазначенням фактів,  які це підтверджують;

2) сформульована позитивна чи негативна оцінка роботи органу чи посадової особи;

3) заходи,  які необхідно здійснити для усунення виявлених комісією порушень нормативно-правових актів,  пропозиції щодо притягнення винних осіб до відповідальності за зазначені порушення.

Висновки і рекомендації постійної комісії підписуються головою комісії,  а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи постійної комісії підписуються головою і секретарем комісії.

 

Стаття 45Висновки і рекомендації,  прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях,  підписуються головами відповідних комісій.

 

Стаття 46План роботи комісії готується головою комісії на квартал і затверджується на засіданні комісії.

 

РОЗДІЛ VІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ,  ТЕХНІЧНЕ,   ІНФОРМАЦІЙНЕ  ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ  ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ  СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

Стаття 47Організаційно-методичне,  інформаційне та матеріальне забезпечення діяльності постійних комісій здійснюється виконавчим апаратом селищної ради.

 

Стаття 48Порядок взаємодії постійних комісій селищної ради з працівниками апарату виконавчої влади визначається згідно з Положенням про виконавчий апарат селищної ради та відповідно до Положення про посадові інструкції працівників виконавчого апарату селищної ради.

 

РОЗДІЛ VІІ. ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАСІДАНЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

ДОНЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 49. Загальні положення

1. На час введення військового стану в Україні, встановленого Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"; на  період карантину, встановленого Постановою Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 р. N 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» :

- засідання постійних депутатських комісій Донецької селищної ради, тощо, 

можуть проводитися дистанційно в режимі  online:  відеоконференції/аудіо конференцій (далі – дистанційні засідання), крім питань, що потребують таємного голосування.

Дистанційні засідання проводяться в кабінеті селищного голови за адресою: вулиця Центральна, будинок 40 смт Донець Ізюмського району Харківської області та у виняткових випадках у приміщенні актової зали Донецької дитячої музичної школи за адресою: вулиця Центральна, будинок 38 смт Донець Ізюмського району Харківської області.

 

2. Період, на який запроваджується проведення дистанційних засідань визначається Донецькою селищною радою за пропозицією  Донецького селищного голови.

 

3.  Проєкти рішень органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб (селищної ради, виконавчого комітету, акти, прийняті постійною комісією ради тощо), готуються, надсилаються на ознайомлення та розглядаються з урахуванням підпункту  6 пункту 11¹ Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», що передбачає не поширення на проекти рішень, рішення органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», частини третьої статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».

 

4. Вибір програмного забезпечення для дистанційного засідання, організація проведення дистанційного засідання та ідентифікація учасників дистанційних засідань покладається на сектор інформаційно-технічного забезпечення, а контроль - на секретаря Донецької селищної ради.

 

5. Використовувані в дистанційному засіданні сесії ради технічні засоби і технології мають забезпечувати належну якість зображення та/або звуку.

Для відеоконференції є важливою можливість зорової ідентифікації всіх учасників засідання.Тобто вони повинні бути постійно присутні на відео, їх зображення повинно бути достатньо якісним.

   Для аудіоконференції є важливою можливість голосової ідентифікації всіх учасників засідання при оголошенні ними про свою присутність під час реєстрації, під час їх виступів, при оголошенні ними своєї позиції під час голосування.

Щоразу під час виступу учасник оголошує своє прізвище, ім’я, по батькові для уникнення двозначностей при протоколюванні та встановленні результатів голосування.

     Особа учасника додатково перевіряється через використання раніше підтверджених способів ідентифікації: електронну пошту, використання підтвердженого облікового запису, номеру телефону тощо.

       Учасникам дистанційного засідання має бути забезпечена можливість чути та бачити хід засідання, ставити запитання і отримувати відповіді, надавати коментарі, здійснювати безперешкодне голосування та реалізовувати їх права, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”, тощо.

 

6. Засідання постійних комісій ради щодо розгляду проєктів рішень,  може проводитися в режимі відеоконференції  або аудіоконференції (дистанційного засідання).

Про проведення засідання постійної комісії ради в режимі відеоконференції  або аудіоконференції   вирішує голова відповідної постійної комісії ради (або особа, яка виконує його обов’язки).

До протоколів, рекомендацій щодо проєктів рішень, які виносяться на розгляд сесії, та інших актів, прийнятих постійною депутатською комісією ради,  включаються результати голосування депутатів ради – членів відповідної постійної комісії із зазначенням кількості голосів «за», «проти», «утримались»; або «не голосували».

Акти, прийняті постійною комісією ради  підписують голова (або особа, яка виконує його обов’язки) та секретар відповідної постійної комісії ради.

Постійна комісія має виходити з своїх технічних можливостей щодо забезпечення дистанційного засідання та кількості членів колегіальних органів, які мають право на участь у ньому. Частина депутатів може фізично перебувати у приміщенні:

- голова комісії;

- секретар комісії

- із запрошених осіб: селищний голова, секретар ради, тощо,

- доповідач (фахівець, спеціаліст, тощо) – бажано/обов’язково;

- по представнику від фракцій/груп/об’єднань тощо – по можливості;

Інші депутати ради/ члени постійної комісії беруть участь у пленарному засіданні в режимі відеоконференції або аудіоконференції (дистанційне засідання). Для таких випадків  депутати  подають секретарю постійної комісії номери телефонів та електронну пошту чи інші засоби комунікації, через які буде здійснюватись розсилка повідомлень та матеріали до засідань.

 

Стаття 50  Порядок організації та проведення дистанційних засідань постійних комісій Донецької селищної ради

1. Головуючий на дистанційному засіданні відкриває дистанційне засідання постійної комісії  Донецької селищної ради та повідомляє про кількість членів  постійної комісії, які приєдналися в режимі відеоконференції до участі у дистанційному засіданні.

2. Реєстрація, виступи, голосування членів  постійної комісії   Донецької селищної ради здійснюється після ідентифікації їх особи під час аудіо/відеозв’язку.

3. Дистанційне засідання є повноважним, якщо у ньому бере участь більше половини членів постійної комісії  Донецької селищної ради від їх загального складу. Про повноважність дистанційного засідання в протоколі робиться відповідна відмітка та повідомляється присутнім на дистанційному засіданні постійної комісії  Донецької селищної ради.

4. Пропозиції, будь-які документи членів  постійної комісії  Донецької селищної ради, для їх використання на дистанційному засіданні, повинні своєчасно надсилатися лише з їх офіційної електронної пошти або оголошуватися під час виступів на дистанційному засіданні.

 

Стаття 51. Порядок виступу, голосування та прийняття рішень

1. Запис на виступ на дистанційному засіданні постійних комісій селищної ради здійснюється або шляхом попереднього письмового повідомлення секретаря засідання (секретаря постійної комісії) або під час дистанційного засідання, шляхом підняття руки на пропозицію головуючого записатися на виступ.

2. Час на виступи з обговорення питань у порівнянні з часом, визначеним у загальних положеннях обмежено, складає не більше п'яти хвилин. У разі необхідності, тривалість часу обговорення питань може бути збільшена, про що приймається процедурне рішення щоразу перед початком засідання.

3. Голосування на дистанційному засіданні здійснюється членами постійної депутатської комісії особисто і відкрито, шляхом опитування.

Головуючий  на дистанційному засіданні називає  питання порядку денного та/або назву  проєкту рішення/правки до проєкту рішення, що розглядається;

головуючий/ або секретар на дистанційному засіданні в алфавітному поядку оголошує прізвище та власне ім’я (депутата- члена постійної депутатської комісії, після чого депутат - член постійної депутатської комісії особисто здійснює голосування, шляхом висловлення своєї позиції: «за», «проти», «утримався»; або «не голосував».

Тривалість голосування кожного з депутатів Донецької селищної ради- членів постійної депутатської комісії становить не більше як 30 секунд. У разі необхідності, тривалість часу голосування може бути збільшена головуючим на дистанційному засіданні.

Після кожного голосування по питанню порядку денного головуючий на дистанційному засіданні встановлює та оголошує результат голосування  із зазначенням кількості голосів «за», «проти», «утримались»; або «не голосували».

4. Результати поіменного голосування на дистанційному засіданні, рекомендації постійних комісій, прийняті на дистанційному засіданні, протокол дистанційного засідання оприлюднюються у порядку, встановленому законодавством України.

5. Після завершення розгляду питань порядку денного дистанційного засідання Донецької селищної ради головуючий на дистанційному засіданні оголошує про його закриття.

 

Стаття 52. Прикінцеві положення

 

1. Впродовж 24 годин, після проведення дистанційного засідання, у разі виникнення будь-яких питань щодо некоректного відображення результатів голосування по питанню порядку денного такого засідання з технічних причин, депутат Донецької селищної ради- член постійної комісії має право письмово звернутися до головуючого на дистанційному засіданні з відповідною заявою. Такі заяви, у разі надходження, є невід’ємною частиною протоколу дистанційного засідання, та не впливають на встановлені результати голосування.

2. Під час дистанційного засідання здійснюється його аудіо/ та або відеозапис. Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання.

3. Інші питання, пов’язані із проведенням дистанційних засідань, регулюються Регламентом Донецької селищної ради, цим Положенням та іншими нормативними дрокументами у порядку, встановленому законодавством України.

 

РОЗДІЛ VІІІ. ПРИЙНЯТТЯ ТА ВНЕСЕННЯ  ЗМІН  ДО  ПОЛОЖЕННЯ,   ВІПОВІДАЛЬНІСТЬ  ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ

 

Стаття 53  Дане Положення приймається,  доповнюється та змінюється на сесії селищної ради більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

 

Стаття 54. Будь-яка зміна Положення стає постійною нормою і вноситься до основного тексту.

Стаття 55. Всі порушення Положення із зазначенням осіб,  які допустили ці порушення,  оголошується на засіданні постійної комісії з питань законності,  правопорядку,  регламенту,  депутатської діяльності,  етики та зв`язків з територіальними громадами.

За результатами розслідування таких порушень дана комісія приймає висновки і рекомендації.

 

Стаття 56. Неодноразові порушення депутатом Положення є підставою для звернення до селищної ради про застосування до нього заходів у встановленому законом порядку.

 

Секретар ради                                                                                                                              Анастасія РОМАНОВСЬКА

 

 

 

 

 

Оприлюднено 17.08.2022 року о 21:13 год

Гід державних послуг. Банер